Canada
Código Lugar Latitud Longitud  
V0N 1H0 Brackendale 49.77426 -123.15662
V0N 1J0 Britannia Beach 49.62522 -123.20603
V0N 1L0 D'Arcy 50.55309 -122.47985
V0N 3Z0 Furry Creek 49.57621 -123.22157
V0N 3Z1 Furry Creek 49.5824 -123.22392
V0N 3Z2 Furry Creek 49.57621 -123.22157
V0N 1T0 Garibaldi Highlands 49.7408 -123.13528
V0K 1P0 Gold Bridge 50.85252 -122.83627
V0K 1V0 Lillooet 50.68675 -121.93758
V0N 2K0 Mount Currie 50.31642 -122.71742
V0K 2H0 Pavilion 50.88064 -121.82907
V0N 2L0 Pemberton 50.31487 -122.75725
V0N 2L1 Pemberton 50.32047 -122.79929
V0N 2L2 Pemberton 50.32244 -122.80144
V0N 2L3 Pemberton 50.31824 -122.79799
V0N 2M0 Pender Island 48.7724 -123.28467
V0N 2M1 Pender Island 48.80055 -123.30446
V0N 2M2 Pender Island 48.7818 -123.28015
V0N 2M3 Pender Island 48.74918 -123.20286
V0N 3B0 Seton Portage 50.70753 -122.286
V0N 3C0 Shalalth 50.75538 -122.2365
V8B 0A1 Squamish 49.70559 -123.15864
V8B 0A2 Squamish 49.70559 -123.15864
V8B 0A3 Squamish 49.70559 -123.15864
V8B 0A4 Squamish 49.70559 -123.15864
V8B 0A5 Squamish 49.70559 -123.15864
V8B 0A6 Squamish 49.70559 -123.15864
V8B 0A7 Squamish 49.70559 -123.15864
V8B 0A8 Squamish 49.70559 -123.15864
V8B 0A9 Squamish 49.70559 -123.15864
V8B 0B1 Squamish 49.70559 -123.15864
V8B 0B2 Squamish 49.70559 -123.15864
V8B 0B3 Squamish 49.70559 -123.15864
V8B 0B4 Squamish 49.70559 -123.15864
V8B 0B5 Squamish 49.70559 -123.15864
V8B 0B6 Squamish 49.70559 -123.15864
V8B 0B7 Squamish 49.70559 -123.15864
V8B 0B8 Squamish 49.70559 -123.15864
V8B 0B9 Squamish 49.70559 -123.15864
V8B 0C1 Squamish 49.70559 -123.15864
V8B 0C2 Squamish 49.70176 -123.12413
V8B 0C3 Squamish 49.69965 -123.15401
V8B 0C4 Squamish 49.70105 -123.15285
V8B 0C5 Squamish 49.69912 -123.15253
V8B 0C6 Squamish 49.69912 -123.15253
V8B 0C7 Squamish 49.70195 -123.15845
V8B 0C8 Squamish 49.6987 -123.14169
V8B 0C9 Squamish 49.70526 -123.15983
V8B 0E1 Squamish 49.70526 -123.15983
V8B 0E2 Squamish 49.73264 -123.13934
V8B 0E3 Squamish 49.73264 -123.13934
V8B 0E4 Squamish 49.70526 -123.15983
V8B 0E5 Squamish 49.71946 -123.15032
V8B 0E6 Squamish 49.71946 -123.1506
V8B 0E7 Squamish 49.70768 -123.18871
V8B 0E8 Squamish 49.71571 -123.15626
V8B 0E9 Squamish 49.71588 -123.15618
V8B 0G1 Squamish 49.746 -123.10788
V8B 0G2 Squamish 49.7358 -123.133
V8B 0G3 Squamish 49.73264 -123.13934
V8B 0G4 Squamish 49.76048 -123.14359
V8B 0G5 Squamish 49.73041 -123.1453
V8B 0G6 Squamish 49.73808 -123.1384
V8B 0G7 Squamish 49.73015 -123.14646
V8B 0G8 Squamish 49.70297 -123.14746
V8B 0G9 Squamish 49.71874 -123.15092
V8B 0H1 Squamish 49.71855 -123.15386
V8B 0H2 Squamish 49.71955 -123.15281
V8B 0H3 Squamish 49.74405 -123.12856
V8B 0H4 Squamish 49.73401 -123.11627
V8B 0H5 Squamish 49.73635 -123.11361
V8B 0H6 Squamish 49.73537 -123.12049
V8B 0H7 Squamish 49.73493 -123.14056
V8B 0H8 Squamish 49.73264 -123.13934
V8B 0H9 Squamish 49.73537 -123.12049
V8B 0J1 Squamish 49.73491 -123.1382
V8B 0J2 Squamish 49.70559 -123.15864
V8B 0J3 Squamish 49.6987 -123.14169
V8B 0J4 Squamish 49.70969 -123.15621
V8B 0J5 Squamish 49.70964 -123.18556
V8B 0J6 Squamish 49.73468 -123.11611
V8B 0J7 Squamish 49.70178 -123.15635
V8B 0J8 Squamish 49.70176 -123.1533
V8B 0J9 Squamish 49.70526 -123.15983
V8B 0K1 Squamish 49.70526 -123.15983
V8B 0K2 Squamish 49.70526 -123.15983
V8B 0K3 Squamish 49.71718 -123.15315
V8B 0K4 Squamish 49.71719 -123.15343
V8B 0K5 Squamish 49.71779 -123.14934
V8B 0K6 Squamish 49.71779 -123.14962
V8B 0K7 Squamish 49.71779 -123.14934
V8B 0K8 Squamish 49.72138 -123.15454
V8B 0K9 Squamish 49.72138 -123.15454
V8B 0L1 Squamish 49.73616 -123.12393
V8B 0L2 Squamish 49.71793 -123.15662
V8B 0L3 Squamish 49.71804 -123.15641
V8B 0L4 Squamish 49.74405 -123.12856
V8B 0L5 Squamish 49.74405 -123.12856
V8B 0L6 Squamish 49.70173 -123.13131
V8B 0L7 Squamish 49.73548 -123.1382
V8B 0L8 Squamish 49.73548 -123.1382
V8B 0L9 Squamish 49.73607 -123.13742
V8B 0M1 Squamish 49.73548 -123.1382
V8B 0M2 Squamish 49.73548 -123.1382
V8B 0M3 Squamish 49.73548 -123.1382
V8B 0M4 Squamish 49.70876 -123.15428
V8B 0M5 Squamish 49.71855 -123.09635
V8B 0M6 Squamish 49.74405 -123.12856
V8B 0M7 Squamish 49.73264 -123.13934
V8B 0M8 Squamish 49.72558 -123.15583
V8B 0M9 Squamish 49.71515 -123.15075
V8B 0N1 Squamish 49.71515 -123.15075
V8B 0N2 Squamish 49.74529 -123.13349
V8B 0N3 Squamish 49.74405 -123.12856
V8B 0N4 Squamish 49.70079 -123.15118
V8B 0N5 Squamish 49.70079 -123.15118
V8B 0N6 Squamish 49.70079 -123.15118
V8B 0N7 Squamish 49.73818 -123.13864
V8B 0N8 Squamish 49.73974 -123.11327
V8B 0N9 Squamish 49.74156 -123.11313
V8B 0P1 Squamish 49.73635 -123.11361
V8B 0P2 Squamish 49.71765 -123.15489
V8B 0P3 Squamish 49.71765 -123.15489
V8B 0P4 Squamish 49.71765 -123.15489
V8B 0P5 Squamish 49.71765 -123.15489
V8B 0P6 Squamish 49.71765 -123.15489
V8B 0P7 Squamish 49.71765 -123.15489
V8B 0P8 Squamish 49.71765 -123.15489
V8B 0P9 Squamish 49.71765 -123.15489
V8B 0R1 Squamish 49.71765 -123.15489
V8B 0R2 Squamish 49.71765 -123.15489
V8B 0R3 Squamish 49.71765 -123.15489
V8B 0R4 Squamish 49.71765 -123.15489
V8B 0R5 Squamish 49.71765 -123.15489
V8B 0R6 Squamish 49.71765 -123.15489
V8B 0R7 Squamish 49.71765 -123.15489
V8B 0R8 Squamish 49.71765 -123.15489
V8B 0R9 Squamish 49.71765 -123.15489
V8B 0S1 Squamish 49.69917 -123.15248
V8B 0S2 Squamish 49.71765 -123.15489
V8B 0S3 Squamish 49.71593 -123.14245
V8B 0S4 Squamish 49.71593 -123.14245
V8B 0S5 Squamish 49.71593 -123.14245
V8B 0S6 Squamish 49.71593 -123.14245
V8B 0S7 Squamish 49.71593 -123.14245
V8B 0S8 Squamish 49.71593 -123.14245
V8B 0T1 Squamish 49.71593 -123.14245
V0N 0A0 Whistler 50.56664 -122.69786
V0N 1B0 Whistler 50.0891 -123.00506
V0N 1B1 Whistler 50.0838 -123.02626
V0N 1B2 Whistler 50.1007 -122.98918
V0N 1B3 Whistler 50.10877 -122.97509
V0N 1B4 Whistler 50.11627 -122.94339
V0N 1B5 Whistler 50.0938 -123.0053
V0N 1B6 Whistler 50.12241 -122.96301
V0N 1B7 Whistler 50.12449 -122.94865
V0N 1B8 Whistler 50.14438 -122.95654
V0N 1B9 Whistler 50.15748 -122.9328
V0N 2T0 Whistler 48.81556 -123.31861
V0N 3L0 Winter Harbour 50.52124 -128.02533